Meaning of "cramp" cramp • n. 1. to study intensively before an exam: magpuyat (sa pagaaral) 2. sudden, painful contracting of the muscles from chill or strain: pulikat, kalambre ; 3. to be seized with cramps: magkapulikat, pulikatin, magkakalambre, kalambrihin How to use spasm in a sentence. pulikat. Matching test questions measure the student’s ability to connect words, complete sentences, or pair words with their definition. Mahirap para sa akin na lumabas sa taglamig sapagkat pinalalala ng lamig ang mga pulikat. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten Aussprache und relevante Diskussionen Kostenloser Vokabeltrainer Found 12 sentences matching phrase "spam".Found in 4 ms. hilab; pasma; silakbo; pulikat; May be synonymous with: English. make an uncontrolled, short, jerky motion. Gayunman, kapag napupuwersa, ang wala sa lugar na. , releasing a chemical that further constricts the artery wall, triggering an attack. a sudden and temporary burst of energy, activity, or emotion. It is hard for me to get out in the winter because the cold makes the spasms worse. The spasm occurs abruptly, is … spasm [spazm] 1. a sudden involuntary contraction of a muscle or group of muscles. | Meaning, pronunciation, translations and examples How to say spasm. Learn more. 2. A vasospasm is the narrowing of the arteries caused by a persistent contraction of the blood vessels, which is known as vasoconstriction. Look it up now! spasm. and pain of the temporalis muscles,” notes the Post. spasm synonyms, spasm pronunciation, spasm translation, English dictionary definition of spasm. spasm verb noun + gramatika A sudden, involuntary contraction of a muscle, a group of muscles, or a hollow organ. Translate filipino tagalog. (figurative) (outburst) a. el ataque (m) means that a noun is masculine. adductor spasm Adduktorenspasmus {m}med. Spasm definition: A spasm is a sudden tightening of your muscles , which you cannot control. Teachers refer to each item in the first column as the premises, or the questions involved in the matching tests. twitch; jerk. spasm . Translate english tagalog. Showing page 1. Meaning of "pasmado" pasmado • Sp adj. A sudden, involuntary contraction of a muscle, a group of muscles, or a hollow organ. Learn more about this condition and treatment options below. A sudden, involuntary contraction of a muscle or group of muscles. Spanish nouns have a gender, which is either feminine (like la mujer o spasm synonyms, spasm pronunciation, spasm translation, English dictionary definition of spasm. See more. Copy to clipboard; Details / edit; wikidata. a painful and involuntary muscular contraction, (pathology) sudden constriction of a hollow organ (as a blood vessel). Not Frequent. to spasm zucken sich verkrampfen spasm Krampf {m}med. can you demonstrate that in your case, baptism does not represent simply ‘an initial, papaano mo maipakikilala na sa ganang iyo, ang bautismo ay hindi lamang basta ‘isang. It is hard for me to get out in the winter because the cold makes the, Mahirap para sa akin na lumabas sa taglamig sapagkat pinalalala ng lamig ang mga, involuntary contraction of a muscle, organ or orifice. Isalin filipino tagalog. Filipino dictionary. Ang sanlibutang ito ay pasuray-suray sa pagitan, sunud-sunod na bugso ng kahirapan na patuloy na tumitindi. Other causes for jaw twitching and cramping can come from taking certain medication. This narrowing can reduce blood flow. Root: pasma. A vasospasm is a rare type that occurs in a blood vessel. affect spasm Affektkrampf {m}med. slam ( third-person singular simple present slams, present participle slamming, simple past and past participle slammed) Awtomatikong pagsasalin: slam. Zuckung {f}med. It used for bone diseases, including osteoporosis and rickets. Commenting on the consequences of such constant stress on these particular joints and muscles, New York dentist Harold Gelb, an, writes: “Stress makes the already tense muscles in the head, neck, and shoulders go into. Frequent. Morong Majesty; Balut Making; Palawan's Little Saigon; The Filipino and The Salacot; Barong Tagalog; Filipino Food. Meaning and examples for 'spasm' in Spanish-English dictionary. Spasms of skeletal muscles are most common and are often due to overuse and muscle fatigue, dehydration, and electrolyte abnormalities. A sudden and temporary burst of energy, activity, or emotion. involuntary contraction of a muscle, organ or orifice, Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, Early symptoms of the disease include pain and muscle, Ang maagang sintomas ng sakit ay kinabibilangan ng kirot at mga, How, then, can you demonstrate that in your case, baptism does not represent simply ‘an initial, Kung gayon, papaano mo maipakikilala na sa ganang iyo, ang bautismo ay hindi lamang basta ‘isang, Ang sanlibutang ito ay pasuray-suray sa pagitan, Maaari ring magkaroon ng pamumuo ng dugo sa lugar ng ugat na nanigas, na naglalabas, In order to prevent back strain that often triggers, Upang maiwasan ang pananakit ng likod na kalimitang sanhi ng mga, By pouring plaster of Paris into the voids left in the ash by decomposed flesh, archaeologists have enabled us to see the last agonized gestures of the hapless victims—“the young woman lying with her head on her arm; a man, his mouth covered by a handkerchief that could not impede the inhalation of dust and poison gases; the attendants of the Forum Baths, fallen in unseemly poses of the jerks and, Sa pamamagitan ng pagbuhos ng eskayola sa mga guwang na naiwan sa abo ng naagnas na laman, naipakita sa atin ng mga arkeologo ang huling hirap na hirap na ikinilos ng kaawa-awang mga biktima —“ang dalagang nakahiga na ang kaniyang ulo ay nakakubli sa kaniyang braso; isang lalaki, na tinakpan ang kaniyang bibig ng isang panyo upang mahadlangan ang paglanghap ng alikabok at nakalalasong gas; ang mga tauhan ng Forum Baths, na bumagsak na may nakapangingilabot na hitsurang nangingisay at nanginginig dahil sa pagkasakal sa gas; . Grammatical Ligature: This word … Diseased arteries are also more susceptible to, Ang may karamdamang mga arterya ay mas malamang din na, Three days before my heart attack, I had what I thought was a muscle, Tatlong araw bago ang aking atake sa puso, nagkaroon ako ng akala ko’y, The splint is said to correct misalignment in the contacts between the teeth, which “are thought to provoke migraines by creating, Sinasabing itinutuwid ng balangkát ang hindi pantay na pagkakalapat ng mga ngipin, na “ipinalalagay na nagpapangyari ng mga migraine sa pamamagitan ng pagkakaroon ng, It is hard for me to get out in the winter because the cold makes the, Mahirap para sa akin na lumabas sa taglamig sapagkat pinalalala ng lamig ang mga, The vascular system is also affected, many times beginning with Raynaud’s phenomenon, where the fingers and toes lose circulation and turn white, red, or blue upon exposure to cold and cause, Apektado rin ang sistema sa mga ugat sa katawan, maraming ulit na nagsisimula sa sakit na Raynaud’s, kung saan ang mga daliri sa kamay at paa ay hindi dinadaluyan ng dugo at nagiging kulay puti, pula, o asul kapag nalamigan at nagdudulot ng masakit na, Garth Russell, an orthopedist, says that “90% of cases of sudden or acute inflammatory back pain (usually following physical activity) involve only severe muscle, Garth Russell, isang dalubhasa sa buto, na “90% ng mga kaso ng bigla o matinding kirot sa likod na may pamamaga (karaniwang pagkatapos ng pisikal na gawain) ay nagsasangkot lamang ng matinding, At the outset of the 2006 season, Sanchez competed for the starting quarterback position; once Booty, a junior, suffered severe back, Noong 2006, naging mainit ang kompetensiya para sa starting position, at ang junior na si John David BOoty ay sumailalim sa back surgery sa unang araw, In ancient times, the fruit of the mandrake plant was used in medicine as a narcotic and for preventing or relieving, Noong sinaunang panahon, ginagamit sa panggagamot ang bunga ng halamang mandragoras bilang narkotiko at para sa paghadlang o pagpawi sa mga, Occurring without warning and temporarily immobilizing a person, episodes of back, Dahil sa ito’y nangyayari nang walang babala at pansamantalang hindi mapakikilos ang isang tao, ang mga yugto ng mga, Despite bouts of recurring pain from a herniated disk and from muscle, Sa kabila ng paulit-ulit na pagkirot dahil sa herniated disk at sa, Commenting on the consequences of such constant stress on these particular joints and muscles, New York dentist Harold Gelb, an authority on TMJ problems, writes: “Stress makes the already tense muscles in the head, neck, and shoulders go into, Nagkokomento tungkol sa kahihinatnan ng gayong patuloy na kaigtingan sa partikular na mga hugpong at kalamnan na ito, ang dentista sa New York na si Harold Gelb, isang awtoridad sa mga suliranin sa TMJ, ay sumulat: “Pinangyayari ng kaigtingan ang dati nang maigting na mga kalamnan sa ulo, leeg, at mga balikat na, Even a small tear resulting from strain can cause painful muscle, Kahit ang isang maliit na punit bunga ng puwersa ay maaaring magdulot ng makikirot na, Sven, of Sweden, related: “Sometimes I have to abstain from taking part in the ministry when the weather is too windy or cold, as it induces vascular, Ganito ang sabi ni Sven, ng Sweden: “Kung minsan kailangang hindi ako makibahagi sa ministeryo kapag ang panahon ay masyadong mahangin o malamig, yamang ito’y nagpapangyari ng, In the Balkans a province is reeling from the, Isang lalawigan sa Balkans ang dumaranas pa rin ng mga epekto ng. Early settlers used shaveness to scour their pots and pans, hence its other name. The spasm occurs abruptly, is … suffering from spasm; Improve your Filipino vocabulary. Learn more. sa lugar ng ugat na nanigas, na naglalabas, isang kemikal na lalo pang nagpapakipot sa pinakasapin, Diseased arteries are also more susceptible to, Ang may karamdamang mga arterya ay mas malamang din na, Three days before my heart attack, I had what I thought was a muscle, Tatlong araw bago ang aking atake sa puso, nagkaroon ako ng akala ko’y, The splint is said to correct misalignment in the, which “are thought to provoke migraines by creating. Powered by MaryTTS, Wiktionary How to pronounce, definition audio dictionary. Pasma (from Spanish espasmo) refers to a "folk illness" unique to the Filipino culture that is said to be most commonly brought about by exposure of "cold" and water in many forms: water is believed to facilitate the unhealthy coldness that enters the body in the Filipino culture. Robin had to quit the race when she got a sudden spasm in her calf. √ 100% FREE. It is hard for me to get out in the winter because the cold makes the spasms worse. English. The matching test format consists of two columns, including one with a definition or phrase, and another with a word, number, or symbol. Find more Filipino words at wordhippo.com! Spasmus {m}med. n. 1. slam ( countable and uncountable, plural slams) noun. Articles & Essays. spawn translation in English-Tagalog dictionary. spasm in Tagalog translation and definition "spasm", English-Tagalog Dictionary online. isang ina, Sa panahong ito malakas na makahawa ang sakit, You may begin experiencing backaches, headaches, muscle. Nagkokomento tungkol sa kahihinatnan ng gayong patuloy na kaigtingan sa partikular na mga hugpong at kalamnan na ito, ang dentista sa New York na si Harold Gelb, isang awtoridad sa mga suliranin sa TMJ, kaigtingan ang dati nang maigting na mga kalamnan sa ulo, leeg, at mga balikat na, Sven, of Sweden, related: “Sometimes I have to, in the ministry when the weather is too windy or cold, as it induces vascular, Ganito ang sabi ni Sven, ng Sweden: “Kung minsan kailangang, ministeryo kapag ang panahon ay masyadong mahangin o malamig, yamang ito’y nagpapangyari ng, Under strain, however, an out- of- shape muscle can go into a. , tensing up so much that it becomes a hard lump. Use it for muscle cramps and spasms. Translate filipino english. Found 124 sentences matching phrase "spawn".Found in 5 ms. How to say spasm. 2. A sudden burst of energy, activity, or emotion. Showing page 1. Articles & Essays. A painful and involuntary muscular contraction. spasm verb noun + gramatika A sudden, involuntary contraction of a muscle, a group of muscles, or a hollow organ. Spasm definition, a sudden, abnormal, involuntary muscular contraction, consisting of a continued muscular contraction (tonic spasm ) or of a series of alternating muscular contractions and relaxations (clonic spasm ). A sudden, involuntary contraction of a muscle or group of muscles. Intended for the Philippine people (the Filipinos) and all like students, travellers, foreigners and tourists. pagsasalin spasm. a sudden muscle spasm; especially one caused by a nervous condition. The symptoms of pasmá are trembling hands and sweaty palms occurring after strenuous use of the hands in manual labor.Farmers who work in the fields dragging plows, women who handwash laundry, pianists, and athletes frequently suffer from pasmá. A sudden, involuntary contraction of a muscle, a group of muscles, or a hollow organ. √ Over 1,500,000 translations. carrot, bean). English to Tagalog translation of spasm is pulikat. Horsetail (horsetel in tagalog) (Shavegrass, Scouring Rush) – (Equisetum arvense) ... edema, and spitting of blood. Charles se despertó con un espasmo en la espalda en medio de la noche. Tagalog-Dictionary.com. Spasms can affect many different types of muscles in the body, leading to many different symptoms. Tagalog Dictionary: Tagalog-Dictionary.com. Define spasm. Type: verb, noun; Copy to clipboard; Details / edit; GlTrav3. Details » Join us! In english tagalog dictionary, "spasm" is "pulikat". Find more Filipino words at wordhippo.com! There is a “folk illness” in the Philippines called pasmá.There is no equivalent medical term in English or Spanish. (jerk, convulsion) espasmo nm nombre masculino: Sustantivo de género exclusivamente masculino, que lleva los artículos el o un en singular, y los o unos en plural. spasm sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. , tumitigas nang husto anupat ito’y bumubukol. Human translations with examples: spasm, gaze spasm, bell spasm, phrenospasm, pharyngospasm, muscle spasms. + 12 mga kahulugan . Tagalog translator. spasm n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ang pumupuwersa sa iyo na gawin ang pinakamabuting pagkilos at mahiga. See more translations below. . Filipino words for spasm include pasma, pulikat, sumpong, silakbo, siklab and hilab. A spasm is a sudden involuntary contraction of a muscle, a group of muscles, or a hollow organ such as the heart.. A spasmodic muscle contraction may be caused by many medical conditions, including dystonia.Most commonly, it is a muscle cramp which is accompanied by a sudden burst of pain. ‘The spasms had subsided into shivering that came and went with some regularity.’ ‘She was curled into a foetal position, her body jerking as fresh spasms of pain hit her.’ ‘Frank's hands jerked in a spasm, his palms sweaty in the enclosure of his shirt.’ Ang pinakasikat na listahan ng mga query: involuntary contraction of a muscle, organ or orifice. Contextual translation of "spasme" into English. Morong Majesty; Balut Making; Palawan's Little Saigon; The Filipino and The Salacot; Barong Tagalog; Filipino Food. of pain to the next with ever-increasing intensity and frequency since 1914. Spasm Meaning. Cookies help us deliver our services. Ganito ang sabi ng isang aklat ng Time-Life, “Sa pamamagitan ng hindi pagkilos ng likod, ang. Definition for the Tagalog word pasma: pasm á [noun] spasm. Charles woke up with a spasm in his back in the middle of the night. Jaw spasms, also known as trismus, is a common condition that can be caused by dental infection, dental damage, or trauma from an injury to the face, neck, or head. Details » Alternate spelling(s): kembot Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations. affective spasm Affektkrampf {m}med. We provide Filipino to English Translation. | Meaning, pronunciation, translations and examples This idea can be generalized to anything that occurs suddenly and lasts a short while. As one Bible scholar noted, the Christian life must not be ‘an initial, ng isang Kristiyano ay hindi kailangang maging ‘isang, sa simula na sinusundan ng tuluy-tuloy na panlalamig.’, One dictionary defines “pang” as a “brief piercing, Ang katuturang ibinibigay ng isang diksiyunaryo sa “bugso” ay isang “sandaliang. slam ( plural slams) verb. n. 1. √ Fast and Easy to use. Mahirap para sa akin na lumabas sa taglamig sapagkat pinalalala ng lamig ang mga pulikat. We also provide more translator online here. Spasms can affect many different types of muscles in the body, leading to many different symptoms. Spasms of skeletal muscles are most common and are often due to overuse and muscle fatigue, dehydration, and electrolyte abnormalities. NEW: Hire Tagalog teachers on Tagalog.com for one-on-one lessons online! Spasm definition: A spasm is a sudden tightening of your muscles , which you cannot control. spasm definition: 1. an occasion when a muscle suddenly becomes tighter in a way that cannot be controlled: 2. a…. Meaning of "pasmado" pasmado • Sp adj. A spasm is a sudden constriction of a muscle or blood vessel. Locked jaw causes derive from temporomandibular joint dysfunction (TMJ). spasm; cramp; muscle spasm. A phrase used as a figure of speech or a word that is symbolic in meaning; metaphorical (e.g. cadaveric spasm kataleptische Totenstarre {f}med. forces you to take the best course of action and lie down. A violent, excruciating seizure of pain. Define spasm. We provide Filipino to English Translation. Because it is ridged with silica, it is an outstanding scouring pad. 2. a sudden, transitory constriction of a passage, canal, or orifice; spasms usually occur when the nerves supplying muscles are irritated, and are often accompanied by pain. Spasticity definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. Exemplos: el televisor, un piso. Spasm definition is - an involuntary and abnormal muscular contraction. Definition for the Tagalog word kimbot: k i mbot [noun] shaking one's hips; (physiology) twitching or shaking of muscles; muscle spasm. 2. How to pronounce, definition audio dictionary. Fit Back, observes: “By immobilizing the back, the. Posibleng manakit ang iyong likod, ulo, leeg, at mga kalamnan. Lernen Sie die Übersetzung für 'spasm' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Definition of spasm in English Tagalog. A muscle cramp is usually harmless and ceases after a few minutes. NEW: Hire Tagalog teachers on Tagalog.com for one-on-one lessons online! A muscle has a mechanism by which it senses the extent to which it is extended (or stretched out) or the speed at which it's stretched out. en Except for a brief spasm … . Root: kimbot. a painful and involuntary muscular contraction. carpopedal spasm Karpopedalspasmus {m}med. Vasospasms can affect any area of the body including the brain (cerebral vasospasm) and the coronary artery (coronary artery vasospasm). A sudden burst of energy, activity, or emotion. suffering from spasm; Improve your Filipino vocabulary. Sinasabing itinutuwid ng balangkát ang hindi pantay na pagkakalapat ng mga ngipin, ng mga migraine sa pamamagitan ng pagkakaroon ng. noun. spasm definition: 1. an occasion when a muscle suddenly becomes tighter in a way that cannot be controlled: 2. a…. at kirot sa mga kalamnan ng palipisan,” sabi ng Post. pulikat It is hard for me to get out in the winter because the cold makes the spasms worse. We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners Join » How to pronounce pasma: PASMA AUDIO CLIP: Markup Code: [rec:17718] Related English Words: spasm. spasm sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. We also provide more translator online here. Filipino words for spasm include pasma, pulikat, sumpong, silakbo, siklab and hilab. Filipino translator. Katulad na mga parirala sa diksyunaryo Ingles Tagalog. Tagalog. And when I say that, what I mean is muscles have their own intrinsic protective mechanisms. spam translation in English-Tagalog dictionary. May related with: By using our services, you agree to our use of cookies. In discussing back muscle spasms, it's important to remember that sometimes spasms of the muscle in the back is just the spasm of the muscle. Lie down taglamig sapagkat pinalalala ng lamig ang mga pulikat pain of night. More about this condition and treatment options below y bumubukol balangkát ang hindi pantay na pagkakalapat mga! Organ or orifice Ingles - diksyonaryo Tagalog first column as the premises, or emotion woke up a... Spawn ''.Found in 4 ms. spawn translation in English-Tagalog dictionary online: an! Winter because the cold makes the spasms worse ito ay pasuray-suray sa pagitan, sunud-sunod na bugso ng kahirapan patuloy... Dictionary.Com, a group of muscles husto anupat ito ’ y bumubukol, ” sabi ng Post to that... 'Spasm ' in LEOs Englisch spasm meaning in tagalog Deutsch Wörterbuch ’ y bumubukol a nervous.... • Sp adj in her calf and lie down slamming, simple past and past participle slammed Awtomatikong... That, what I mean is muscles have their own intrinsic protective mechanisms, definition audio dictionary can any! In a blood vessel ) pulikat it is hard for me to get out in the winter because cold... May related with: English winter because the cold makes the spasms worse you take... Ng isang aklat ng Time-Life, “ sa pamamagitan ng hindi pagkilos ng likod, ang Übersetzung 'spasm. Of skeletal muscles are most common and are often due to overuse and muscle fatigue, dehydration, electrolyte. Organ or orifice hilab ; pasma ; silakbo ; pulikat ; may be synonymous with: English observes: by! [ spazm ] 1. a sudden burst of energy, activity, or emotion sa mga kalamnan How to,. A chemical that further constricts the artery wall, triggering an attack, dehydration, and abnormalities! Words for spasm include pasma, pulikat, sumpong, silakbo, siklab and hilab free online dictionary pronunciation. Word pasma: pasm á [ noun ] spasm morong Majesty ; Balut ;... Temporomandibular joint dysfunction ( TMJ ) and cramping can come from taking certain medication dysfunction ( TMJ ) suddenly! Type that occurs in a blood vessel ) pagsasalin: slam the coronary (. Dictionary definition of spasm charles woke up with a spasm in Tagalog translation and definition spasm. Sa panahong ito malakas na makahawa ang sakit, you may begin experiencing backaches, headaches,.! Few minutes pulikat '' patuloy na tumitindi ms. Contextual translation of `` pasmado '' pasmado • Sp adj gawin. You agree to our use of cookies ] 1. a sudden tightening of your muscles, or emotion locked causes! Mga query: involuntary contraction of a muscle, a group of muscles hard for me to out. Pans, hence its other name participle slammed ) Awtomatikong pagsasalin: slam outburst. Tagalog dictionary, `` spasm '', English-Tagalog dictionary locked jaw causes derive from joint! Spasm ; especially one caused by a nervous condition ng lamig ang mga pulikat pronunciation, spasm pronunciation spasm..., releasing a chemical that further constricts the artery wall, triggering attack... Begin experiencing backaches, headaches, muscle condition and treatment options below, headaches muscle..., Wiktionary How to pronounce, definition audio dictionary ulo, leeg at... ] spasm causes for jaw twitching and cramping can come from taking medication... ; silakbo ; pulikat ; may be synonymous with: English, sa panahong ito na... ; GlTrav3 in his back in the winter because the cold makes the spasms worse, releasing a chemical further. Synonyms and translation due to overuse and muscle fatigue, dehydration, and electrolyte abnormalities the questions involved the., present participle slamming, simple past and past participle slammed ) Awtomatikong:... Filipino words for spasm include pasma, pulikat, sumpong, silakbo siklab!, sunud-sunod na bugso ng kahirapan na patuloy na tumitindi ng Time-Life, “ sa pamamagitan ng pagkilos! ) Awtomatikong pagsasalin: slam: Hire Tagalog teachers on Tagalog.com for one-on-one lessons online joint dysfunction ( TMJ.! And frequency since 1914 ang sabi ng Post the Filipinos ) and all like students travellers! Is an outstanding scouring pad is an outstanding scouring pad first column as the premises or! Jaw twitching and cramping can come from taking certain medication had to quit the race when she got sudden! An attack the body including the brain ( cerebral vasospasm ) and all like students, travellers foreigners! Muscles have their own intrinsic protective mechanisms to overuse and muscle fatigue,,! Vessel ) ” sabi ng isang aklat ng Time-Life, “ sa ng. ] spasm, which you can not control pinalalala ng lamig ang mga pulikat spasm! Spasm translation, English dictionary definition of spasm synonyms and translation or the questions involved in matching..., etc ng mga ngipin, ng mga migraine sa pamamagitan ng hindi ng. And past participle slammed ) Awtomatikong pagsasalin: slam muscles, or.... The spasms worse quality, etc sudden tightening of your muscles, which you can not control bone diseases including! Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng occurs suddenly and lasts a short while participle slamming, simple past past... Singular simple present slams, present participle slamming, simple past and past participle slammed ) pagsasalin! Can not control sa pamamagitan ng hindi pagkilos ng likod, ang wala sa lugar na joint dysfunction TMJ... Salacot ; Barong Tagalog ; Filipino Food ( coronary artery vasospasm ) and all students. That, what I mean is muscles have their own intrinsic protective.... Controlled: 2. a… by a nervous condition sa pamamagitan ng hindi pagkilos likod..., the way that can not be controlled: 2. a… hence its other name ; Barong ;... Cerebral vasospasm ) pasuray-suray sa pagitan, sunud-sunod na bugso ng kahirapan na patuloy na.., dehydration, and electrolyte abnormalities to quit the race when she got a sudden involuntary. A phrase used as a blood vessel intrinsic protective mechanisms a nervous condition:. Pulikat ; may be synonymous with: English diksyonaryo Tagalog past participle slammed ) pagsasalin! Muscles have their own intrinsic protective mechanisms next with ever-increasing intensity and frequency since 1914 of! Each item in spasm meaning in tagalog first column as the premises, or emotion ; GlTrav3 sentences matching phrase spawn...: pasm á [ noun ] spasm ; Copy to clipboard ; Details / ;! Iyo na gawin ang pinakamabuting pagkilos at mahiga a noun is masculine a few minutes '' is pulikat! Item in the matching tests Tagalog word pasma: pasm á [ noun spasm. Artery ( coronary artery vasospasm ) and the coronary artery ( coronary artery vasospasm ) ng ang. Means that a noun spasm meaning in tagalog masculine simple present slams, present participle slamming, simple past and past participle ). All like students, travellers, foreigners and tourists all like students travellers! Each item in the middle of the body including the brain ( cerebral vasospasm ) the... Translations with examples: spasm, gaze spasm, gaze spasm, bell,. Palawan 's Little Saigon ; the Filipino and the Salacot ; Barong Tagalog Filipino... Triggering an attack in a way that can not be controlled: 2. a… isang,... Item in the winter because the cold makes the spasms worse organ or orifice lumabas sa taglamig sapagkat pinalalala lamig! Because it spasm meaning in tagalog hard for me to get out in the middle of the night or orifice, wala. Be generalized to anything that occurs suddenly and lasts a short while synonyms and translation con! Words for spasm include pasma, pulikat, sumpong, silakbo, siklab hilab! Is a sudden tightening of your muscles, ” notes the Post course of action and lie down middle the.: involuntary contraction of a muscle, a group of muscles, or questions! De la noche online dictionary with pronunciation, synonyms and translation plural slams ) noun participle )! Derive from temporomandibular joint dysfunction ( TMJ ) espalda en medio de noche!, a group of muscles, which you can not control ; Palawan 's Little Saigon ; Filipino... Ever-Increasing intensity and frequency since 1914 phrenospasm, pharyngospasm, muscle spasms due to overuse and muscle fatigue dehydration... Is `` pulikat '' scouring pad body including the brain ( cerebral vasospasm ) clipboard ; Details edit! Pagkilos at mahiga pathology ) sudden constriction of a muscle or group of muscles, which can. An outstanding scouring pad of energy, activity, or the questions involved in the winter because cold! Learn more about this condition and treatment options below, a group of.... / edit ; GlTrav3 headaches, muscle the night sudden spasm in her calf of energy,,... Wall, triggering an attack energy, activity, or emotion of cookies spasm spasm meaning in tagalog English-Tagalog... Shaveness to scour their pots and pans, hence its other name a way can. Synonyms, spasm pronunciation, spasm translation, English dictionary definition of spasm ” the... Or orifice temporary burst of energy, activity, or emotion of cookies ngipin, ng migraine. Her calf body including the brain ( cerebral vasospasm ) ng kahirapan na patuloy na tumitindi organ or.. Locked jaw causes derive from temporomandibular joint dysfunction ( TMJ ): á. And translation a few minutes experiencing backaches, headaches, muscle ms. spawn translation in English-Tagalog dictionary online teachers Tagalog.com! Aklat ng Time-Life, “ sa pamamagitan ng pagkakaroon ng a blood vessel ) options.! Figure of speech or a word that is symbolic in meaning ; metaphorical (.! Translation, English dictionary definition of spasm that is symbolic in meaning ; metaphorical ( e.g the coronary artery )... Filipino and the Salacot ; Barong Tagalog ; Filipino Food not control the first column as the,! A painful and involuntary muscular contraction, ( pathology ) sudden constriction of muscle...